by eLK_Administrator

Certifikati

TrustME pruža usluge izdavanja digitalnih certifikata za kvalifikovani elektronski potpis i digitalnih certifikata kao sredstva za elektronsku identifikaciju, shodno Zakonu o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

U skladu sa Zakonom o ličnoj karti TrustME izdaje navedene certifikate fizičkim licima – građanima Crne Gore na elektronskoj javnoj ispravi – ličnoj karti.

TrustME izdaje certifikate za građane tako što  elektronski potpiše podatke  koji se smještaju u certifikate na osnovu svog privatnog klјuča i asimetričnog kriptografskog algoritma.

U tako formiranim certifikatima, certifikaciono tijelo se identifikuje kao kvalifikovani davalac usluga povjerenja za kvalifikovani elektronski potpis i certifikata za elektronsku identifikaciju u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i pratećim podzakonskim aktima.