by eLK_Administrator

Pravni okvir za eLK

Lična karta je elektronska javna isprava kojom građanin koji ima crnogorsko državljanstvo dokazuje identitet i državljanstvo.

Lična karta može se koristiti za prelazak državne granice u slučajevima i pod uslovima utvrđenim međunarodnim ugovorom.

Lična karta može se koristiti za elektronsku identifikaciju, elektronsko potpisivanje i druge namjene utvrđene zakonom.

Građanin koji je navršio 18 godina života i ima prebivalište u Crnoj Gori obavezan je da ima ličnu kartu. Građanin mlađi od 18 godina života, koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu.

Prilikom podnošenja zahtjeva građanin sa Ministarstvom zaključuje ugovor o izdavanju i korišćenju certifikata.