by eLK_Administrator

Izgubljena ili ukradena eLK

Lična karta se oglašava nevažećom u slučaju njenog nestanka.

Građanin je obavezan da nestanak lične karte odmah prijavi Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Lična karta prestaje da važi istekom roka važenja.

Lična karta prestaje da važi prije isteka roka na koji je izdata:

  1. prestankom državljanstva;
  2. brisanjem iz evidencije prebivališta;
  3. smrću;
  4. ako se promijeni neki od ličnih podataka unijetih u ličnu kartu;
  5. ako su podaci u ličnoj karti nečitki ili je oštećena u cjelini;
  6. ako građanin u bitnom promijeni lik;
  7. ako je oglašena nevažećom.