by eLK_Administrator

Vrste i rokovi važenja eLK

Lična karta se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, koliko je i rok važenja certifikata, uz izuzetak:

Lična karta za đecu do 4 godine

  • Đetetu mlađem od 4 godine života, lična karta se izdaje sa rokom važenja od 4 godine.

Lična karta za osobe mlađe od 18 godina

  • Lična karta izdata građaninu mlađem od 18 godina života sadrži certifikat za elektronsku identifikaciju.

Lična karta za osobe starije od 18 godina

  • Lična karta izdata građaninu starijem od 18 godina života sadrži certifikat za elektronsku identifikaciju i certifikat za kvalifikovani elektronski potpis.

Lična karta za osobe starije od 65 godina

  • Građaninu starijem od 65 godina života lična karta se izdaje sa rokom važenja od 40 godina.
  • Građanin stariji od 65 godina života može koristiti ličnu kartu do isteka roka njenog važenja i poslije isteka roka važenja certifikata unijetih u čip lične karte.

  • Ako građanin stariji od 65 godina života, po isteku roka važenja certifikata koji su unijeti u čip lične karte, želi i dalje da koristi certifikate, mora podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte.