by eLK_Administrator

Zakonski i podzakonski akti

Zakonski i podzakonski akti koji regulišu područje eLK:

  1. Zakon o ličnoj karti (“Službeni list CG”, br. 12/07, 73/10, 28/2011, 50/12, 10/14 i 18/19)
  2. Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu (“Službeni list CG”, br. 31/17 i 72/19)
  3. Uredba o načinu određivanja identifikacionog broja (“Službeni list CG”, broj 11/20)
  4. Pravilnik o bližem sadržaju ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanih certifikata sadržanih u ličnoj karti (“Službeni list CG”, broj /20)
  5. Pravilnik o načinu izdavanja lične karte i visini cijene obrasca lične karte (“Službeni list CG”, broj28/08)
  6. Pravilnik o obrascu lične karte (“Službeni list CG”, br, 26/08i 12/20).

Korisni linkovi: